Jdi na obsah Jdi na menu
 


Územní plán - teorie a skutečnost

5. 10. 2011

 

Územní plán - teorie a skutečnost.

 

Prostřednictvím internetu a Zpravodaje ČG jsme se dozvěděli o termínech schůzek zastupitelů a občanů k přípravě územního plánu města Třebenice.

První schůzka pro zastupitele a pozvané proběhla 15. září a její průběh je zveřejněn na stránkách města.

Druhá schůzka pro občany a zastupitele se konala v neděli 2. října 2011 od 15 hodin.

Před zahájením schůzky informoval místní rozhlas o bazárku pořádaném o.s. Třebenické svítání a fotbalových zápasech. Informaci o zmíněné schůzce jsem nezaslechl. Možná, že jsem byl mimo město.

Jak bývá místním zvykem, určené pracovní prostory byly tradičně obsazeny my a oni. Lektor zřejmě neodhadl, že přednáší také pro nepoučenou veřejnost a navázal na výklad z přednášky 15. září. Velmi zběžně zopakoval základní cíle územního plánu, aniž se zastavil např. u zákona 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Domnívám se, že zde měl především informovat zastupitele a občany o § 188, kde je dána možnost obcím, které mají územní plány (ÚP) vydané podle minulé právní úpravy, avšak po 30. 6. 1992 je možnost do 31. 12. 2015 podle platných předpisů je upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat. Účelem tohoto opatření je umožnit „transformaci“ (převedení) celé dosavadní územně plánovací dokumentace obcí, tedy její závazné i směrné části, na územní plán nebo regulační plán a přitom zachovat věcné řešení takto upravené ÚPD. Podle metodického doporučení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z 6. 9. 2009 (publikované opakovaně dne 8. 8. 2011) platnost této nové ÚPD již nebude omezena uvedenými termíny.

Tímto přístupem by se ušetřila převážná část nákladů proti pořízení nového ÚP.

Jak známe z minulého i současného působení radnice, nedodržování podmínek stanovených v ÚP a obecně závazné vyhlášky (města) vydané k jeho realizaci se stalo pravidlem, proto jsou vynaložené finanční prostředky vyhozeny oknem. Proto zastávám názor, že je nutná maximální úspornost.

 

Protože občané nedostali prostor k vyslovení svých připomínek, které by dolehly k sluchu představitelů města a zastupitelů, a žádný z přítomných nenašel cestu ke stolu občanů, zveřejňuji (v poznámkách) připomínky, které jsem si k jednání 2.10. připravil.

 

                                                                                                            F. Immer

 

                        Územní plán 2. 10. 2011 – Radnice

Poznámky k jednání

 

Město – sídelní útvar - by mělo být přívětivé k lidem. Občan má být prioritou. Působení městského prostoru na obyvatele a návštěvníky. Osobně očekávám, že město a jeho prostory mě něčím naplňují anebo zaujmou.

 

- Masarykova ulice, zejména od fary po Havlíčkovo nám., je pustá a bezduchá. Široké chodníky slouží pouze k parkování automobilů a část uliční fronty tvoří nevzhledná ohrada z vlnitého plechu. Původní záměr územního plánu (2. 1. 7.) „mezi náměstími podél ulic – uliční zeleň“ nebyl realizován. Studie zeleně zpracovaná (1988) není na úřadu k nalezení.

 

- Do budoucna nemůžeme očekávat zklidnění dopravy, proto je nezbytné:

a) oddělit dopravu i dopravu v klidu od pěších komunikací (chodníků i cest a stezek), zeleň , stromořadí a ochranné prvky tam, kde nelze z hlediska prostoru využít zeleň.

b) Do ÚP zařadit požadavek na obchvat města od Lovosic na Libochovice a od Mostu na Libochovice, který by spojoval silnice Lovosice – Úpohlavy – Libochovice – Dlažkovice – Most. Vyloučení tranzitní dopravy v ulicích Tyršova – Jiráskova a Loucká – Dlažkovická.

Současně touto úpravou se otevře přístup k průmyslovým zónám na Čertovce (Jenčice) i jih u dolního nádraží a u ČOV.

 

- Nerespektování platného ÚP z roku 1994 a Vyhlášky** o uspořádání území města Třebenice a památkové zóny (čl. 6 vyhl. a 2.1.3., 2.1.7., 2.1.9., 2.3. a 2.5. ÚP) byly výstavbou nové tělocvičny porušeny regulační prvky – zásady.
Pro zmírnění dopadu nevhodné zástavby doporučit úpravu barevnosti objektu tělocvičny za školou tak, aby výrazně nedominovala pohledu na historické jádro města. Vyobrazení tradičních objektů, střech nebo jiných vhodných motivů, nebo alespoň vhodnou barevnost respektující okolní zástavbu.

 

- Centrální prostor před zdravotním střediskem ohraničený Modlou – Sokolskou ul. zachovat pro výstavbu nové školy. Dočasná parková úprava nebo rekreační plocha bez náročnosti na vyšší finanční náklady.

Do okrajové části tohoto prostoru (za ZS nebo před ZS příp. do prostoru bývalého mlýna) umístit bezbarierová a malometrážní bydlení pro seniory, těl. postižené a startovací byty pro mladé rodiny. V roce 2003 – 4 * byla vypracována studie a dokončení přípravy stavby bylo schváleno zastupitelstvem. S ohledem na docházkovou vzdálenost ke stravovacímu zařízení ŠJ a zdravotnickému zařízení se jedná o vhodné území. (§ 2 g ÚP)

- Rozhodně je nutné odsoudit: a) Rozhodnutí zastupitelstva o povolení skládky ojetých pneumatik v CHKO na Lhotě, kde jsou prameniště Modly (pitná voda pro Lovosicko),a kde před časem bylo divokou skládkou zničeno stanoviště kosatce sibiřského.

Podobné snahy jsou o využití průmyslové zóny za ČOV v Třebenicích. Nad plánovanou rekreační vodní plochou a korytem Modly.

- b) Uzavření plochy 14 - /RP/ jih pro 20 RD nevhodným umístěním RD podél Tyršovy ul. od Čertovky v místě vhodného nájezdu na stávající polní cestu, která by mohla sloužit jako obslužní komunikace pro tuto lokalitu. (Důsledek postupných nepromyšlených změn platného ÚP bez návaznosti na možné využití tohoto území v budoucnu).

 

- V návaznosti na původně navrhovanou úpravu zeleně kolem Modly navrhuji upravit podél toku cyklostezku z části upravenou pro on-line bruslaře a po 500 - 1000 m vybudovat přístřešky k odpočinku, lavičky příp. prostor pro ohniště nebo grilování. Odpočívadla doplnit zařízením pro děti a jednoduchá posilovadla pro dospělé i seniory. S ohledem na sněhové podmínky by byla tato stezka jako vhodný podklad pro běžkaře s nenáročným převýšením.(Usilovat o propojení s k.ú. ostatních obcí.)

 

* Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva dne 23. 6. 2003, bod č. 4. - RZ

** Vyhláška o uspořádání území města Třebenice 14. 11. 1994

 

                                                           F. Immer

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Naše městečko

(Věra, 24. 10. 2011 9:21)

Každý člověk vnímá naše městečko po svém. Jinak jej vidí občasný návštěvník či nahodilý turista, jinak člověk trvale v něm žijící. Zdejší lidé mají své městečko a jeho okolí rádi. Někdo se spokojí s tím, jaké je, druzí by ho rádi viděli upravenější, veselejší a bezpečnější, aby se jim v něm hezky žilo. To dokládají i názory občanů, kteří se zúčastnili schůzek k územnímu plánu. Nezazněla tam pouze chvála, ale také mnoho připomínek a požadavků. Můžeme se o tom přesvědčit na webových stránkách města, z nichž vyjímám:
* Není jednotný architektonický ráz náměstí*chybí zeleň a květiny*břehy a koryto Modly jsou zarostlé*odtěžený a nezabezpečený Vršetín*špatný až depresivní vzhled kašny*špinavý „Koňák“,chybějí lavičky*do návesního rybníčku vytéká kanalizace*nefungující koupaliště*sportovní hala kazí vzhled města*špatný stav muzea*hluk z dopravy podél hlavní silnice*divoká skládka na spojnici do Teplé* sportovnímu areálu chybí zázemí*.
Většina připomínek se může a má řešit i bez územního plánu, k tomu však musí být dobrá vůle příslušných orgánů.

Kocourkov

(Mgr. Dalibor Preis, 16. 10. 2011 6:24)

Tělocvična je jeden z mnoha příkladů, jak se ignoroval územní plán. Znovu musím připomenout, že projekt tělocvičny viděla pouze asi třetina zastupitelů a přesto se výstavba prosadila na tomto místě s chabým argumentem, že žáci do tělocvičny budou vstupovat "suchou" nohou. Z měšťanky tedy pravděpodobně chodí do Vobotunelu tunelem. O projektu, který by řešil komplexně situaci areálu s novou školou, tělocvičnou, venkovním hřištěm či případně rehabilitačním bazénem nemůže být ani řeč. Tělocvična sloužila pouze jako předvolební tahák bez ohledu na investované finanční prostředky a urbanistické a architektonické hledisko. Není oddělený zdroj plynu a tak se nedá posoudit skutečná energetická náročnost, jejíž koeficient není dle projektu zrovna dokanalý. Vlastně o samostatném měření se pouze lhalo, jak bylo za dua Vobořil - Patrovská zvykem.
Nemusím snad ani klást důraz na to, že prostory u zdravotního střediska si o kombinaci takového areálu školy s přistavěnými sociálními domy vyloženě říkají. V blízkosti sportovní areál by si jistě něco podobného zasloužil. Vše je ale pasé, neboť vobořilovská banda nic nerespektovala a nehleděla dopředu. A dnes už nikdo nic takového nepostaví, protože by zas museli chodit do tělocviičny nahoru.
V roce 2003 se schvalovala u střediska výstavba a dokonce se schvaloval i živý plot, který by tuto výstavbo obepínal. Ano, až takový paradox. Stavba se samozřejmě nekonala, jako například avízovaná zpracovárna ovoce. I přesto, že z faxu lezly recepty na marmelády a objednávaly se láhve, tak se opět nic nekonalo. Byl to opět jen takový předvolební tahák a slib pracovních míst. Bylo to totiž před volbami 2002. Ze všeho samozřejmě sešlo, protože znojemské okurky prý nejdou na odbyt.
Přednost před odkanalizováním Dlažkovické ulice dostala přednost asvaltka a tak bych mohl pokračovat dál a dál.
Vlastně přetrvává doba temna. A tito samí lidé či jejich náhradníci budou opět vyhazovat plno peněz za UP či jejich změny.