Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radnice č.p. 1

22. 12. 2010

 

Radnice.

 

Tento dům patřil do neznáme doby rodu Hortulánů, kteréžto jméno jsme však v letech 1433 – 1675 nenašli v žádném městském zápise a zůstává tedy opředeno tajemstvím. V knize x/10 je sice poznámka, že poslední člen tohoto rodu Tomáš Hortulán prodal své grunty Danieli Štolzenbergerovi i se zahrádkami, není tu ale jistoty, zda se to týkalo i domu, protože se tehdy slovem grunty myslívaly jen pozemky. Vdova po Danieli -Dorota – provdaná pak zase Marázková, věnovala je zase v březnu 1682 vrchnosti, očekávajíc za svůj dar přiměřenou odměnu.

 

Abatyše Helena Pironka z Gallianu darovala pak dům zvláštním privilegiem ze dne 17. června 1692 městu „i s dvěma stodůlkami k němu patřícími, též sklípek při krámcích mastných “ včetně povolení k šenku, jež v tomto domě měl klášter, když se obec zřekne výhradního práva k výsadnímu výstavu piva do okolních vesnic knížecích a přispěje kněžně na stavbu obilní sýpky v domě jejím Konvářovském (dnes č.p. 84) obnosem 100 kop m.

Kněžna naznačila, aby si obec vybudovala z tohoto domu nový rathous.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada zahájila hned sbírku na na úpravu nového rathousu. Město Jiřetín darovalo např. r. 1732 k.m. (x/14 – 22). Při stěhování do nového domu rathousního r. 1692 bylo přenešeno také 6 mušket a j. zbraně (11/213). (Rukou dopsaná poznámka. - poz. Třeb.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věnovaný dům byl ve stavu velmi schátralém. Obec jej zatím jen opravila, ale už roku 1736 dům spolu s jinými do základů vyhořel. Úřadovalo se zatím v místnostech pp purkmistrů, ale to bylo nevhodné, protože se skrz pokoje chodilo a úřední jednání se mohla snadno státi veřejným tajemstvím. Z toho důvodu najala obec za radní síň místnost v domě Antonína Marázka (nyní č.p. 70) (x/14). Z téhož důvodu musela se konati renovace, ke které sem přijela kněžna 9.VII.1736 odbývati na faře. (x/14-299)

 

Rada přistoupila hned k úplné přestavbě budovy. Roku 1738 bylo svěřeno zdejšímu zednickému mistru Karlu Pettrichovi vypracování „rysu“. Jeho návrh byl schválen  a sousedům byla uložena povinnost dovážeti stavební materiál.(x/14) Šťastná náhoda přispěla obci k uhrazení stavebního nákladu. Při bourání starých zdí v srpnu 1738 přišlo se na poklad, obsahující celkem 2699 mincí ve váze 9 liber 7 lotů, který obec hned zpeněžila a dostala za něj 169 kop m. a 2 gr. ( x/14 – 498)

 

Zahájení stavby nové radnice bylo slavnostní. V kostele byla sloužena slavná mše sv., jíž se súčastnila celá obec a po mnohých modlitbách byl položen základní kámen k stavbě na straně domu Pátkovského nyní č.p. 3. V upomínku na tuto slavnost dostaly některé děti od obce po 1 kopě m. (x/14-492) Na stavební náklad musel přispěti i svou kaucí 150 kop m. první nájemce hostince radničního Hynek Chyba. (x/33-248) Druhým nájemcem byl tu roku 1745 Václav Fišer, na jehož popud odhodlala se obec vystavěti ve dvoře radničním „marschtale“ - „neb slušná věc jest, když se ročně činže bere, aby on příležitost pro příchozí lid měl.“ (x/34-200)

 

Novou radnicí se naši otcové dlouho nehonosili: Zašla požárem při velikém ohni dne 8. května 1758 a byla pak asi obnovena v podobě, jakou předvádí fotografie v I. dílu obecní kroniky. Roku 1823 byla opět opravena a roku 1850 dala si obec schváliti plány na úplnou přestavbu budovy, ale k provedení nedošlo.

Na uskutečnění tehdejšího úmyslu naléhal po svém příchodu do správy města MUDr Václav Pařík a dosáhl toho, že roku 1880 byla stará budova do základu stržena a podle plánů stavitele Grusse z Lovosic vybudoval na jejím místě stavitel Bossner z Prahy novou budovu v dnešní podobě. Stavba byla mu zadána na základě výsledku snižovací dražby za obnos 18.600.--zl.

 

Dne 29. října r. 1880 bylo tu první zasedání obecního výboru. Tehdy byla městská kancelář v nynějším malém sále radničním. Roku 1904, když byla postavena nová budova pro měšťanskou školu a obec získala koupí sousední budovu školní č.p. 145, byla umístěna kancelář městského úřadu do prvního patra této budovy, aby se uvolnilo místo pro rozšíření sálu v č.p. 1.

 

To je historie vzniku třebenické radnice a to dle našich zápisů III. První dům rathousní, zvaný „oustecký“ byl v nynějším domě č.p. 136 a v jeho dvoře byl špitál. Druhým rathousem byl dům č.p. 76 a ten potom, když obec získala dům nynější, věnovala svému zasloužilému purkmistrovi Štěpánu Šmídovi roku 1692. Obecní „planýř“, který stával dříve před druhou radnicí, asi tam, co stojí dnes socha P. Marie, byl roku 1707 slavnostně přenešen před budovu novou.

 

Kolna na uhlí pro hostinského (místo dřívější dřevěné) byla postavena roku 1926.Přitom dána na prádelnu nová střecha a vyzděn dolejší pissoir, železná okna v hořejším zasazena roku 1932 (darovala je cementárna v Čížkovicích). Budova byla ostříkána břízolitem roku 1928 a téhož roku byly dány na budovu zlacené nápisy. To se stalo zároveň s úpravením terénu před radnicí za účelem vybudování betonové vozovky, kterou provedla firma Honz z Nového Bydžova.

 

Parkety na sále byly položeny roku 1910. Dodal a položil je Jiří Volavka z Prahy za 6,65 K 1 m čtv. a celkový účet činil 1824,19 K i s přípravou. V jídelně byly položeny parkety roku 1934 a 1 m čtv. stál 61.-- Kč.

 

Zařízení budovy bylo zdokonaleno roku 1938, kdy sem byl ze studny v obecním domě č.p. 2 zaveden domácí vodovod.

 

Zahrádka, patřící k domu č.p. 1 vznikla roku 1908. Obec se dohodla s Janem Schwarzem, majitelem domu 114, že mu za náhradu 1.000.--K přeloží cestu do dvora, která vedla dříve přes tento pozemek, pod teras doleního okraje táto zahrádky. Celkový náklad na úpravu zahrádky i s kuželníkem byl 1.616.71 K. Na to dal tehdejší starosta Jan Kalous příspěvek K 1.000.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak se tato zahrádka vlastně vrátila do majetku obce. Patřilať k domu radničnímu už r. 1696 („pod zadními vraty rathousního domu vedle menší obecní stodoly a domku Judenfaitovského“ - tj. č. 144) a užívali ji dříve panští vinařové. PPP ji ošacovali 10 ... (nečitelné označení měny. poz. Třeb.) a prodali ji Jiřímu Pichlovi (maj. domu č. 144)

x/12-11 (Rukou dopsaná poznámka. poz. Třeb.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                          V. Kosina

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rok 2015

(F. Immer, 6. 5. 2015 16:40)

Od posledního záznamu V. Kosiny prošla „Radnice“ a obě sousední budovy, čísla popisná 2 a 145,
několika stavebními úpravami a způsoby využití. Rozsahem a nákladem jsou největší ty poslední v roce 2014 až 2015.

12. 3. 2015 – Dnem otevřených dveří byla ukončena téměř 10 měsíců trvající rekonstrukce budovy Městského úřadu Třebenice. Rekonstrukce „Radnice“ stála přibližně 30 milionů korun a zasáhla do tří budov - č.p. 145, č.p. 1 a č.p. 2. „Lidé byli určitě překvapeni rozsahem rekonstrukce. Je pravda, že někde z původní stavby zůstaly skutečně jen obvodové zdi“, řekla Litoměřickému deníku starostka Martina Patrovská. V sobotu 14. března se konala zatěžkávací zkouška v podobě maškarního plesu.
(Jak příznačné pro tuto vládu.) Úřad se pro veřejnost otevřel 23. 3. 2015.

Re: Rok 2015

(Zpravodal ČG 03/2015, 3. 3. 2016 11:29)

REVITALIZACE OBJEKTU MĚÚ TŘEBENICE Stavba byla dokončena dne 19. 1. 2015 kolaudačním souhlasem s užíváním stavby. Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána poskytovateli dotace - Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem v březnu 2015. Dne 30. 4. 2015 proběhla v objektu městského úřadu kontrola ze strany poskytovatele dotace. Kontrola byla ukončena dne 12. 6. 2015. V konečné verzi projektu došlo ke změnám ve stavební části. Byla provedena záměna dřevěných oken za okna plastová, neboť na budově úřadu byla již dříve okna plastová. Z estetických důvodů a pro lepší manipulaci byla provedena záměna kyvných věšáků v obřadní síni za věšáky mobilní. Z těchto důvodů došlo k přesunutí způsobilých výdajů ve výši 171 676,25 Kč do nezpůsobilých výdajů. Z důvodu nesouladu mezi vykázaným stavem a skutečností bylo navrženo vrácení finančních prostředků ve výši 94,-- Kč poskytovateli dotace. Dne 23. 3. 2015 byl zahájen audit Ministerstvem financí. Na městském úřadě proběhla fyzická kontrola v době od 7. 4. do 10. 4. 2015. Dne 1. 7. 2015 jsme obdrželi zprávu o auditu se závěrem, že v průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. Celkové náklady od roku 2013, tj. včetně studie proveditelnosti, projektové dokumentace, stavebních prací a dodávky interiéru, činily 29 916 781,28 Kč. Přijata byla dotace ve výši 23 790 154,57 Kč. Touto cestou děkujeme poskytovateli dotace ROP Severozápad za poskytnutí finančních prostředků a za vstřícný přístup vůči investorovi. Eva Hajná, místostarostka (Zdroj: Zpravodaj ČG 03/2015)